วิสัยทัศน์ พันธกิจโรงเรียนบ้านโพนทอง  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  ล้ำเลิศสมรรถนะ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มั่นคงในระบอบประชาธิปไตย  ก้าวไกลทันเทคโนโลยี  สุขภาพดีทั้งกายใจ  น้อมนำสู่หลักเศรษฐกิจพอเพียง


Comments